1993

Green Snake นางพญางูขาว ขอเพียงรักอยู่ แม้คู่กันไม่ได้

Green Snake นางพญางูขาว ขอเพียงรักอยู่ แม้คู่กันไม่ได้

นางพญางูขาว กล่าวถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่ตกหลุมรัก […]